Ukraine Telegram Archive

Live Translations of Ukrainian Telegram Channels

**ORDER. of entry to the temporarily occupied territory through the commandant’s office of the Zaporizhzhya region** 1. This procedure applies from the moment of the establishment o –

TRANSLATION :
**ORDER.
of entry to the temporarily occupied territory through the commandant’s office of the Zaporizhzhya region**

1. This procedure applies from the moment of the establishment of a “special regime” on the territory of the Zaporizhzhya region, close to the zone of active combat operations (the line of contact), the appointment of a military commander on this territory and the establishment of a military commandant’s office.
2. The composition of the commandant’s office is approved by decree of the Commander of the “Dnipro” Forces Operational Unit and the Head of the Zaporizhzhya Oblast Military Administration.
3. According to the Law of Ukraine “On ensuring the rights and freedoms of citizens and the legal regime in the temporarily occupied territory of Ukraine” the transfer of goods through the contact line to the temporarily occupied territory is only possible to provide humanitarian assistance to protect the civilian population, The humanitarian aid can only be provided to protect the civilian population staying on the temporarily occupied territory.
4. 4. Entry into the temporarily occupied territory, as well as the movement of cargo is carried out in convoys through a designated checkpoint in the village of Stepnogorsk. Stepnogirsk for the presence of a pass, which is issued by the commandant’s office, after the passage of procedures for control of entry/exit to the territory of the commandant’s office at the address: Orikhivske Shosse str. Orikhivskoe Shose, 36 in the city of Zaporizhzhya. Zaporizhzhya. The crossing is valid only within the borders of the Vasilievsky district of the Zaporizhzhya region, on the route of the column, where a special regime is established. At the crossing of the checkpoint in the village of. Stepnogirsk, the crossings are disconnected and sent to the commandant’s office.
5. 5. The entry into the temporarily occupied territory is carried out taking into account the restrictions established by law and in the presence of documents certifying the person, the relevant documents for the transport vehicle, documents for the humanitarian cargo that is transported.
6. Establish that according to the Order of the Ministry for Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine of February 23, 2021, No. 258 “On Approval of the List and the Amount (Value/Value/Number) of the Restricted or Prohibited Goods, which are transported across the administrative boundary line, as well as goods that can be classified as personal property” to the list of personal property, Permitted to be transported to an individual on the temporarily occupied territory in hand baggage and accompanying luggage, include goods that have the signs of possessions, as well as other goods, which are not forbidden or limited by the List, on the basis of evidence confirming the relevance of the said luggage to humanitarian aid, for the civilian population on the temporarily occupied territory, without signs of commercial activity.
7. To oblige the heads of the united territorial communities to transport loads of humanitarian aid for the civilian population to the temporarily occupied territory, without any signs of commercial activity, to issue notifications (in a verbal form signed by the heads of the united territorial communities) on their approval of the required humanitarian vans.
8. 8. The military personnel, representatives of law enforcement and control bodies, who carry out their activities at the checkpoints of the commandant’s office and at the checkpoints, within the limits of the law, have the right to conduct inspection of persons, persons, vehicles, luggage and cargo.
9. 9. The commandant’s office determines the total number of vehicles to be included in the composition of the command area depending on the operational situation on the territory of the commandant’s office and on the contact line.
10. 10. Formation of columns for departure is carried out at the parking lot located on the territory of the commandant’s office at the following address: Orikhivskoe Shosse str. Orikhivske Shose, 36, Zaporizhzhya every day from 07.00 to 17.00.
11. Formation of columns for departure is carried out taking into account the order of submission of applications, which are submitted to the representatives of the district administrations for the designated areas of departure and the number of applications from each area, before the start of the online “chat-bot”.
Source : Запорізька обласна військова адміністрація
Link : https://t.me/zoda_gov_ua/12311
Date :
ORIGINAL :
**ПОРЯДОК
виїзду на тимчасово окуповану територію через Василівську комендатуру Запорізької області**

1. Цей Порядок діє з моменту встановлення «особливого режиму» на території Запорізької області, наближеної до зони ведення активних бойових дій (лінії зіткнення), призначення військового коменданта на цієї території та утворення військової комендатури.
2. Склад комендатури затверджений наказом Командувача оперативного угруповання військ “Дніпро” та начальника Запорізької обласної військової адміністрації.
3. Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» переміщення товарів через лінію зіткнення на тимчасово окуповану територію можливе лише для надання гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення, що перебуває на тимчасово окупованій території.
4. Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів здійснюється у складі колон через визначений контрольно пропускний пункт смт. Степногірськ за наявності перепустки, яка видається комендатурою, після проходження заходів з контролю в’їзду/виїзду на території комендатури за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36 в м. Запоріжжя. Перепустка дійсна тільки в межах Василівського району Запорізької області, на маршруті руху колони, де встановлено особливий режим. При перетині контрольно-пропускного пункту смт. Степногірськ, перепустки вилучаються та направляються до комендатури.
5. Виїзд на тимчасово окуповану територію здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що посвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на гуманітарний вантаж, що перевозиться.
6. Установити, що згідно Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» до переліку особистих речей, дозволених до переміщення фізичній особі на тимчасово окуповану територію та з такої території у ручній поклажі та супроводжувальному багажі, відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, які не заборонені та не обмежені Переліком, на підставі довідки, що підтверджують приналежність вказаного вантажу до гуманітарної допомоги, для цивільного населення на тимчасово окупованій території, без ознак комерційної діяльності.
7. Зобов’язати голів об’єднаних територіальних громад в разі перевезення вантажів віднесених до гуманітарної допомоги для цивільного населення на тимчасово окуповану територію, без ознак комерційної діяльності, надавати довідки (в довільній формі за підписом голів об’єднаних територіальних громад) про затвердження ними відповідних гуманітарних вантажів.
8. Військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, що здійснюють свою діяльність у Пункті пропуску комендатури та на контрольно-пропускних пунктах, в межах чинного законодавства мають право проводити огляд осіб, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.
9. Визначення загальної кількості транспорту по напрямкам для включення до складу колони здійснюється комендатурою в залежності від оперативної обстановки на території комендатури та на лінії зіткнення.
10. Формування колон для виїзду здійснюється на майданчику розташованому на території комендатури за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя щоденно з 07.00 до 17.00.
11. Формування колон для виїзду здійснюється з урахуванням черговості подання заявок, які подаються до представників районних державних адміністрацій за визначеними напрямками виїзду та кількості заявок від кожного з напрямків, до початку функціонування онлайн «чат-боту».

Запорізька обласна військова адміністрація
@zoda_gov_ua

**ПОРЯДОК

виїзду на тимчасово окуповану територію через Василівську комендатуру Запорізької області**

1. Цей Порядок діє з моменту встановлення «особливого режиму» на території Запорізької області, наближеної до зони ведення активних бойових дій (лінії зіткнення), призначення військового коменданта на цієї території та утворення військової комендатури.

2. Склад комендатури затверджений наказом Командувача оперативного угруповання військ “Дніпро” та начальника Запорізької обласної військової адміністрації.

3. Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» переміщення товарів через лінію зіткнення на тимчасово окуповану територію можливе лише для надання гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення, що перебуває на тимчасово окупованій території.

4. Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів здійснюється у складі колон через визначений контрольно пропускний пункт смт. Степногірськ за наявності перепустки, яка видається комендатурою, після проходження заходів з контролю в’їзду/виїзду на території комендатури за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36 в м. Запоріжжя. Перепустка дійсна тільки в межах Василівського району Запорізької області, на маршруті руху колони, де встановлено особливий режим. При перетині контрольно-пропускного пункту смт. Степногірськ, перепустки вилучаються та направляються до комендатури.

5. Виїзд на тимчасово окуповану територію здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, та за наявності документів, що посвідчують особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на гуманітарний вантаж, що перевозиться.

6. Установити, що згідно Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 23 листопада 2021 року № 258 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» до переліку особистих речей, дозволених до переміщення фізичній особі на тимчасово окуповану територію та з такої території у ручній поклажі та супроводжувальному багажі, відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, які не заборонені та не обмежені Переліком, на підставі довідки, що підтверджують приналежність вказаного вантажу до гуманітарної допомоги, для цивільного населення на тимчасово окупованій території, без ознак комерційної діяльності.

7. Зобов’язати голів об’єднаних територіальних громад в разі перевезення вантажів віднесених до гуманітарної допомоги для цивільного населення на тимчасово окуповану територію, без ознак комерційної діяльності, надавати довідки (в довільній формі за підписом голів об’єднаних територіальних громад) про затвердження ними відповідних гуманітарних вантажів.

8. Військовослужбовці, представники правоохоронних та контролюючих органів, що здійснюють свою діяльність у Пункті пропуску комендатури та на контрольно-пропускних пунктах, в межах чинного законодавства мають право проводити огляд осіб, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

9. Визначення загальної кількості транспорту по напрямкам для включення до складу колони здійснюється комендатурою в залежності від оперативної обстановки на території комендатури та на лінії зіткнення.

10. Формування колон для виїзду здійснюється на майданчику розташованому на території комендатури за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя щоденно з 07.00 до 17.00.

11. Формування колон для виїзду здійснюється з урахуванням черговості подання заявок, які подаються до представників районних державних адміністрацій за визначеними напрямками виїзду та кількості заявок від кожного з напрямків, до початку функціонування онлайн «чат-боту».

Leave a Reply